Obchodní podmínky

Aktuální všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.dive5.cz s platností od 19.3.2022

Obchodní společnost FINN SUB s.r.o., se sídlem Rakovecká 35, 635 00 Brno, IČ 26084091, DIČ CZ26084091, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 55241

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti FINN SUB s.r.o., Rakovecká 35, 635 00 Brno, IČ 26084091, DIČ CZ26084091 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dive5.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dive5.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a služby (dále jen obecně “zboží”) od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „obč. zák.“), ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.3. Změny nebo odlišná ujednání od těchto obchodních podmínek vyžadují pro svou platnost podpis statutárních orgánů společnosti, zapsaných v obchodním rejstříku a vztahují se pouze na jednotlivé obchodní případy. Ostatní pracovníci nejsou oprávněni provádět změny nebo odlišná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek. Podmínky, které nejsou v souladu s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, a které doručí zákazník prodávajícímu spolu s objednávkou zboží anebo služby, jsou neplatné, pokud prodávající, zastoupený statutárním orgánem, tento návrh na změnu v písemné formě neakceptuje. 
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pro dodání zboží na území České republiky. Pokud není dohodnuto předem jinak, prodávající dodává zboží pouze na území ČR. Kupující bere na vědomí, že zboží nebo služba může být prodávajícím poskytnuta výlučně osobám, které jsou právně způsobilé. 
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
 
2.1. Při registraci kupujícího provedené na webové stránce si kupující zvolí přihlašovací heslo, kterým se dále přihlašuje do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V uživatelském účtu se též evidují vytvořené objednávky a průběh jejich realizace, příp. evidované slevy a jiné výhody zákazníka. 
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran. 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služby. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 
3.3. Pro objednání zboží a služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží a službách a popis jejich hlavních vlastností (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• cenu zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí automatickou odpovědí obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Po prověření dostupnosti zboží a podmínek realizace jeho dodání kupujícímu, prodávající toto kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího. Pokud je možné dodání jen části objednaného zboží, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti kupujícího informuje. Žádná další individuální potvrzení nejsou prováděna, pokud to není potřeba pro upřesnění objednávky. 
 
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu aj.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, písemně či telefonicky). 
 
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se výslovně vylučuje. Prodávající si vyhrazuje, že objednávka kupujícího obsahující dodatek či odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky. Taková objednávka se považuje za novou nabídku, přičemž k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde pouze přijetím této objednávky prodávajícím. 
 
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou samostatným a dobrovolným nákladem kupujícího. 
 
3.9. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrační. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o ± 1% z uvedené hodnoty.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v prodejně prodávajícího​
  • pomocí platební karty Visa nebo Mastercard a služby Secure Code online
  • okamžitým bankovním převodem pomocí poskytovatele Comgate

 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží. 
 
4.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě bude objednávka prodávajícím stornována.
 
5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 
 
5.1. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, a nebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího shop@dive5.cz v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a zboží nebylo dosud doručeno, nebo odesláno. 
 
5.2. Prodávající má právo objednávku zákazníka odmítnout, a to buď celou nebo část. Prodávající má právo už potvrzenou objednávku zrušit v případě, že zboží není z technických příčin možné dodat v dodací lhůtě, nebo pokud prodávající nebo jeho dodavatelé zboží přestali vyrábět, případně dodávat. V takovém případě bude prodávající bezodkladně kupujícího kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil, a kupující nesouhlasí s poskytnutím jiného zboží, a ani s náhradním jiným plněním, s jinou dodací lhůtou, vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 14 dnů bankovním převodem na jeho účet, nebo adresu. 
 
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. písm. d) obč. zák., nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (např. suchý, či mokrý oblek na míru aj.). 
 
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, a pokud se jedná o dodání několika částí zboží, tak ode dne převzetí poslední dodávky, a to vždy bez uvedení důvodu. Oznámení kupujícího, že od kupní smlouvy odstupuje, musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno v písemné podobě ve lhůtě podle předcházející věty, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Formulář ke stažení je k dispozici ve formátu PDF zde.  
 
6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající tímto ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) obč. zák. upozorňuje kupujícího, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, resp. náklady za navrácení zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (týká se zejména větších kusů zboží, např. vodních skútrů). 
 
6.4. Ve lhůtě 10-ti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 
 
6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 6.2 obchodních podmínek. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto peněžní prostředky přijal; se souhlasem kupujícího vrátí prodávající peněžní prostředky i jiným způsobem.

 
6.6. Kupující bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu ve smyslu § 1833 obč. zák. za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
 
6.7. V případě, že se kupující dostane s platbou a nebo jiným plněním (převzetí zboží) do zpoždění, je prodávající oprávněný pozdržet dodání zboží anebo poskytnutí služby až do okamžiku zaplacení ze strany kupujícího. Dva týdny po uplynutí prodávajícím stanoveného náhradního termínu placení nebo převzetí zboží může prodávající od smlouvy odstoupit. Jako vyrovnání nároku z porušení kupní smlouvy je prodávající oprávněn požadovat uhrazení poplatku za uskladnění ve výši 1%/den z kupní ceny zboží, nejméně však 100,- Kč/den.
 
7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA 
 
7.1. Dodání objednaného zboží anebo poskytnutí služby se uskuteční v rámci dodací lhůty, kterou uvedl prodávající v potvrzení objednávky kupujícímu. Dodací lhůta začíná plynout dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. V případě platby bezhotovostním převodem začíná dodací lhůta plynout dnem připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. Při koupi vícero druhů zboží s odlišnou dodací lhůtou platí nejdelší dodací lhůta, i když prodávající zpravidla dodává zboží naráz. 
 
7.2. Způsob doručení zboží si určuje kupující. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jakožto osobní odběr, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy kupující. V případě osobního odběru je kupující povinen vyzvednout zboží do 7 dnů od doručení oznámení o možnosti vyzvednutí.
 
7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží ve výši dojednané v objednávce dle platného ceníku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 
 
7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platného ceníku dopravy a doručení e-shopu www.dive5.cz . 
 
7.5. Prodávající je oprávněn provádět částečné dodávky. Každá část dodávky platí jako samostatný obchod a může být pro tento případ vydána zvláštní faktura. 
 
7.6. Při převzetí zboží od přepravce/doručovatelské služby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci/doručovatelské službě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce/doručovatelské služby převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě porušení zboží uvnitř zásilky, která nebyla z vnějšku viditelně poškozena, bude reklamace řešena individuálně dle dohody se zákazníkem a přepravcem/doručovatelskou službou.

Ceník dodání: 
 
Cena objednávky / Cena dopravy

do 1.500,- Kč / 75,- Kč 

od 1.501,- Kč / ZDARMA


+ 45,- Kč dobírka
 
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.). Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem na prodejna@dive5.cz, nebo osobně na prodejně DIVE5. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. 
 
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady, zejména, že (a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že (e) vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
 
8.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy. 
 
8.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou věci, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat. 
 
8.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,(c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 
 
8.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; výjimky stanoví zákon. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
 
8.7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
8.8. Opravu vad zboží provede prodávající u kupujícího anebo v prostorách určených prodávajícím. Prodávající má právo požadovat, aby kupující zboží odeslal na náklady a riziko prodávajícího anebo odevzdal zboží prodávajícím určenému dopravci. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provést opravu zboží. Prodávající může od kupujícího požadovat, aby menší reklamované zboží přinesl zpět do prodejny prodávajícího, spolu s kopií dodacího listu, platebním dokladem a záručním listem. 
 
8.9. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). 
 
8.10. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně e-mailem, poštou nebo osobně do protokolu. 
 
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Do té doby nesmí kupující toto zboží prodat, dát do zástavy, darovat, pronajmout nebo půjčovat. Kupující nemá právo s tímto zbožím disponovat bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího a nese plné riziko za způsobené škody, ztráty a zničení zboží. 
 
9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu www.dive5.cz 
 
9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 
 
9.4. Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) obč. zák. tímto informuje kupujícího, že se kupující může s případnou stížností na postup prodávajícího obrátit elektronicky na shop@dive5.cz a v případě, že mu nebude vyhověno, se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající není členem organizace ani stranou smlouvy umožňující mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů. 
 
9.5. Prodávající informuje ve smyslu § 1826 obč. zák., že (a) uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího, přičemž kupující ke smlouvě nebude mít přístup; kupující si však může sám uložit, vytisknout a archivovat potvrzení objednávky, které obsahuje uvedení podstatných údajů ze smlouvy, zejména druh a množství zboží, cenu zboží, datum dodání, informace o případné objednané dopravě vždy včetně ceny; (b) smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; (c) jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny v čl. 3 těchto VOP a dále v objednávkovém formuláři; (d) objednávku lze před odesláním upravovat a měnit za podmínek čl. 3 těchto VOP; (e) prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obč. zák. 
 
9.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 
 
9.7. Zákazník má ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v každé provozovně prodávajícího možnost vrátit obalový materiál (odpovídající druhu, tvaru a velikosti prodávaného zboží). Pokud zákazník nevyužije možnosti vrácení obalu, je povinen ve smyslu zákona o obalech sám, na vlastní náklady a nebezpečí zajistit správnou likvidaci obalu. 
 
9.8 Kupující nemůže bez předchozího souhlasu prodávajícího jednostranně započítat svoji pohledávku s pohledávkou prodávajícího. Kupující nemá právo bez předchozího souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv pohledávku proti prodávajícímu třetí osobě, takovéto podstoupení je neplatné. Kupující nemá právo uplatnit si zadržovací právo na zboží ve vlastnictví prodávajícího na zabezpečení svojí pohledávky. 
 
9.9. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
 
10.1. Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o používání souborů cookie, lze nalézt v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich nastavení cookies (v spodní části stránky odkaz s názvem "COOKIES").

10.2. Můžeme použít osobní údaje o vašem nákupu u nás, které jsme obdrželi od vás nebo prostřednictvím cookies, v agregované, tj. souhrnné formě, za účelem měření dosahu a optimalizace našich webových stránek.
 
11. DORUČOVÁNÍ 
 
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je většina doručovaných zpráv doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 
 
11.2. Zpráva je doručena:

  • v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, 
  • v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, 
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetí pracovní den od odeslání zásilky na adresu v České republice a třetí pracovní den od odeslání zásilky na adresu v zahraničí, 
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10-ti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než pro jaké účely bylo určeno. 
 
12.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 
12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
 
12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
 
12.5. Jednotlivé kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám. 
 
12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: 
 
Adresa pro doručování: 

DIVE5 

Modřanská 98, 147 00 Praha 4

e-mail: info@dive5.cz

objednávky: prodejna@dive5.cz

tel.: +420 722 931 931

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz